Кошница

Безплатна доставка за покупки над 100 лв.*

Доставка

1. Количеството на доставката се определя според потвърдената от www.samsungstore.bg поръчка. Без да се ограничава общия характер на последното, www.samsungstore.bg има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за да задоволи потребностите на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, за което ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде предварително уведомен.

2. Доставките се осъществяват в срок, съгласно Общите условия, а именно:

- за стоки, поръчани до 14:00 часа българско време - 24 часа, считано от деня, следващ деня, в който е потвърдена поръчката;

- за стоки, поръчани след 14:00 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня, в който е потвърдена поръчката.

3. Посочените срокове се прилагат, доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от куриера, използван от ДОСТАВЧИКА.

4. Стойността на доставката ще бъде съобщавана при всеки отделен случай на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5. Рискът от случайното погиване/повреждане на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на предаване на стоките на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Извършеното предаване на ПОТРЕБИТЕЛЯ се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка, приемо-предавателен протокол или друг писмен документ с равнозначно значение.

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да оказва възможното съдействие на www.samsungstore.bg във връзка с доставката, както и да уведомява ДОСТАВЧИКА за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

7. Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

8. Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ се осъществява за негов риск. www.samsungstore.bg не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ самоволно е предприел. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение за употреба и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба.

9. Предлаганите от www.samsungstore.bg стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. www.samsungstore.bg не носи отговорност за спазването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

10. www.samsungstore.bg не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на www.samsungstore.bg ). При форсмажорни обстоятелства ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да даде на www.smarthub.bg разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие.

11. Собствеността на стоките преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ с пълното изплащане на всички суми, дължими от ПОТРЕБИТЕЛЯ, с оглед на отношенията му с www.samsungstore.bg .