Кошница

Безплатна доставка за покупки над 100 лв.*

Общи Условия за промоция "Откриване Sofia Ring Mall"

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА НА ИГРАТА. „Откриване Sofia Ring Mall!“
се организира и провежда от “Синопойнт” EООД, официален представител на Samsung Experience Store за България, с адрес: гр. София ул. "Околовръстен път" 42, сграда Бътерфлай, ет.1, ЕИК 202382248, (“Организаторът”).
Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на Интернет адрес https://samsungstore.bg/terms_ring_mall. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на посочения Интернет адрес. За допълнителна информация относно промоцията, се свържете със Samsung Experience Store Онлайн магазин: тел. +359 889 45 55 00 от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа.
„Синопойнт“ ЕООД си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящите Общи условия по всяко време, без да е длъжен да уведомява участниците за това предварително.
РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА. Промоцията се организира и провежда на територията на България, само в официалния магазин на Samsung Experience Store в Sofia Ring Mall.
РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА. Промоцията се провежда само и единствено в периода от 01.12.2023 10:00ч до 20.12.2023 21:00ч.
РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В Промоцията имат право да участват следните лица (наричани по-долу „Участници“): всички дееспособни физически лица, навършили 18 г., с местоживеене в България, които са попълнили данните си (име, фамилия, имейл адрес, телефон) във специално обособена форма на сайта https://samsungstore.bg достъпна единствено от магазина на Samsung Experience Store в Sofia Ring Mall в периода на промоцията, и биват лично попълвани чрез предварително подготвени устройства към Промоцията, или до изчерпване на количествата скреч карти.
РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА.
Участниците, попълнили и предоставили своте лични данни чрез формата на промоцията по откриването на Samsung Experience Store в Sofia Ring Mall, имат право да изтеглят произволна (една на брой) скреч карта, която им дава шанса да спечелят наградата изписана на каратата. Наградите включени в промоцията са следните:
- 2 бр. Samsung Galaxy Watch6 44mm BT
- 3 бр. Samsung Galaxy Buds FE
- 10 бр. Samsung Galaxy SmartTag2
Не се допуска замяна на Наградата или изплащане на паричната й равностойност.
С участието си в Промоцията Участниците приемат условията, посочени в настоящите Общи условия.
При попълване на регистрационния картон, от Участникът се изисква да попълни вярно и точно следните данни:
i. Собствено име
ii. Фамилия;
iii. Имейл адрес;
iv. Телефонен номер за връзка;
v. Съгласие с общите условия на промоцията.
viii. Съгласие за предоставяне и обработване на лични данни с цел предоставяне на маркетингова комуникация.
Без наличието на гореспоменатите данни, участието в играта ще бъде счетено за невалидно и ще доведе до невъзможност за участие в промоцията и получаване на Наградата.
Ако Организаторът узнае за нарушения на настоящите Общи условия от страна на даден Участник, включително когато данните, получени от Организатора са неверни или неточни и показва, че Участникът не е спазил или е нарушил някое от условията от настоящите Общи условия, Организаторът има право да дисквалифицира Участника.
Правила за получаване на Наградата:
Всеки участник, който е дал съгласието си да получава маркетингова информация от “Синопойнт” EООД, официален представител на Samsung Experience Store за България, както и приел общите условия на играта, има право да получи наградата изписана върху изтеглената от него скреч карта на момента от магазина на Samsung Experience Store в Sofia Ring Mall. Печелившият Участник ще получи наградата си след предоставяне на лична карта с данни, отговарящи на предоставените в сайта, печелившата скеч карта, както и след подпис за приемането на наградата. Фирма „Синопойнт“ ЕООД запазва правото си да публикува информация и снимки за всички спечелили участници в социалните мрежи - Facebook и Instagram, както и на сайта https://samsungstore.bg
РАЗДЕЛ 6. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в Промоцията лица, които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5.
РАЗДЕЛ 7. СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Съхранението, обработката и използването на личните данни се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
С приемането на настоящите Общи условия Участника дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Организатора, във връзка с маркетингови и рекламни цели и анализи, участие в игри, промоции и томболи, организирани от Организатора, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Участникът по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Организатора, както и целите на обработката и използването.
Организаторът гарантира на Участника конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
Организаторът защитава личните данни на Участника, станали му известни при попълване на обособените картони за участие в играта, като това задължение отпада в случай, че Участника е предоставил неверни данни.
РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. Организаторът има право да прекрати Промоцията (включително по отношение на отделен участник) по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в Промоцията, нарушаване на Общите условия на Промоцията и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска участие в играта.
РАЗДЕЛ 9. ЛИЧНИ ДАННИ.
9.1. Личните данни на всички Участници в Промоцията се обработват в съответствие с действащото законодателство и Правилата за поверителност на Самсунг, достъпни на: http://www..samsungstore.bg/bg/info/privacy/, както и общите условия на “Синопойнт” EООД, официален представител на Samsung Experience Store за България, достъпни на https://samsungstore.bg/terms_ring_mall
9.2. Организаторът е администратор на лични данни, събирани във връзка с Промоцията. Данните, които идентифицират Организатора в качеството му на администратор, и координатите за връзка с него, са посочени в раздел 1 по-горе.
9.3 Във връзка с участието в Промоцията, Организаторът обработва следните данни, които Участниците предоставят при регистрацията:
(a) имена на Участника;
(b) телефонен номер за връзка;
(c) имейл адрес.
9.4. Предоставянето на посочените по-горе данни е необходимо условие за участие в Промоцията, в противен случай участието няма да бъде възможно.
9.5. Организаторът ще обработва горепосочената лична информация на Участниците с цел администриране на Промоцията, а именно – да се организира и установи изпълнението на условията на Промоцията и да се предостави наградата; както и с цел изпращане на релевантни маркетингови предложения по имейл адрес.
9.6. Правното основание за обработване на личните данни е необходимостта от изпълнението на договор, по който Участник е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (това са настоящите Общи условия, които определят нашите договорни отношения с Участниците). Организаторът може да обработва лични данни на Участници и на основание свое законово задължение, когато такова е приложимо.
9.7. Данните ще се съхраняват за срок до три месеца след предоставянето на наградата, освен в случаите на законово изискване за по-дълъг срок за съхранение (например данъчни и счетоводни изисквания). Събраните лични данни от Участниците в играта ще се използват за период не по-дълъг от 3 месеца, след тяхното получаване.
9.8. Участниците имат следните права във връзка с обработването на личните им данни по повод Промоцията:
(а) да отправят запитване до “Синопойнт” EООД дали техни лични данни се обработват и да получат копие от тях, както и информацията във връзка с обработването;
(б) да поискат коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до тях, както и право непълни лични данни да бъдат попълнени;
(в) да получат личните данни, които ги засягат и които са предоставили на “Синопойнт” EООД в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат; ако поискат и това е технически осъществимо, “Синопойнт” EООД може да прехвърли тези данни на друг администратор, посочен от Участника;
(г) да поискат изтриване на лични данни, отнасящи се до тях, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; когато са били обработвани незаконосъобразно; или когато трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на “Синопойнт” EООД;
(д) да поискат ограничаване на обработването, когато оспорват точността на личните данни, за срок, който позволява на “Синопойнт” EООД да провери точността на данните; когато обработването е неправомерно, но Участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; и когато “Синопойнт” EООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Участникът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(е) да подадат жалба до надзорен орган, ако считат, че обработването на личните им данни нарушава приложимото законодателство. Компетентният надзорен орган за България е Комисията за защита на личните данни.
9.9. “Синопойнт” EООД ще предостави информация относно действията, предприети във връзка с подадено заявление, в срок от един месец от получаването му. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията на съответния Участник.
9.10. “Синопойнт” EООД може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на Участник или допълнително уточняване на заявлението му.
РАЗДЕЛ 10. СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците относно Промоцията и настоящите Общи условия се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс от компетентния български съд на територията на Република България.