I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Интернет сайтът www.samsungstore.bg е собственост на “Синопойнт” EООД и се администрира от Дружеството.
 2. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Синопойнт“ ЕООД, в качеството му на ДОСТАВЧИК на продукти и услуги, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на електронния магазин www.samsungstore.bg. Тези условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ и са съобразени с действащото законодателство в Република България.
 3. С влизането си в страницата на www.samsungstore.bgПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 4. „Синопойнт“ ЕООД си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящите Общи условия по всяко време, без да е длъжен да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за това предварително.
 5. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е да се информират за извършените промени в Общите условия.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 1. Електронният магазин е достъпен на адрес в интернет www.samsungstore.bg, чрез който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите в него стоки.
 2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да извършат регистрация и да създадат профил за ползване на услугите на електронния магазин.
 3. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да отправят електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договора чрез контактната форма на страницата на електронния магазин.
 4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.samsungstore.bg, не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ДОСТАВЧИКА.

III. РЕГИСТРАЦИЯ

 1. Процедурата по регистрация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ свободно без регистрация.
 2. При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ своевременно актулизира данните, посочени в регистрацията, в случай на промяна.
 3. При успешно приключване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

IV. ПОРЪЧКА

 1. След избиране на една или повече от предлаганите стоки, добавяне към списъка със стоки за закупуване и потвърждение ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да закупят стоките. Това действие има правно обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът между страните е сключен.

V. СТОКИ

 1. В съответствие с разпоредбите на Закона за защите на потребителите /ЗЗП/ ДОСТАВЧИКЪТ предоставя, преди придобиване или ползване на услугите, изчерпателна информация, позволяваща на ПОТРЕБИТЕЛЯ да направи своя избор в електронния магазин за всеки предлаган продукт. Тази информация включва:

- всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, предоставени в страницата при представяне на съответния продукт;

- цена на стоката, посочена в лева с ДДС. Транспортните разходи не са включени в обявената цена и са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен, ако не е договорено друго. В случаите, в които стоката има няколко модификации, в сайта се посочва цената за всяка една модификация;

- наличие на стоката;

- начин на доставка;

- начин на плащане.

 1. За извършена продажба се издава документ, който съдържа най-малко данните за датата на продажбата, вида на стоката или услугата и цената.

VI. ЦЕНИ

 1. Всички представени в електронния магазин цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
 2. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време.
 3. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която се определя отделно.

VII. ДОСТАВКА

 1. Доставката на поръчана чрез електронния магазин стока се извършва с куриер.
 2. Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин стоки са следните:

- За стоки, поръчани до 14 часа българско време - 24 часа, считано от деня, следващ деня, в който е потвърдена поръчката;

- За стоки, поръчани след 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня, в който е потвърдена поръчката.

Посочените срокове се прилагат, доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от куриера, използван от ДОСТАВЧИКА.

 1. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото едностранно, без да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ, да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни.
 2. Стоките се доставят на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ стандартно - на ръка срещу подпис на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.
 3. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата пратките се връчват, както следва:

- за служебен адрес: на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката;

- за домашен адрес: на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

 1. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на ДОСТАВЧИКА и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето, извършващо доставката, оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се обади в срок от 3 (три) работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на ДОСТАВЧИКА и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката.
 3. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 4. Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ДОСТАВЧИКА.
 5. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 6. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.
 7. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 8. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направената от него заявка за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 9. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.
 10. Цената за доставката се определя отделно от цената на стоките.

VIII. ПЛАЩАНЕ

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заплати цената на поръчана от електронния магазин стока като използва по свой избор един от следните способи:

- Наложен платеж

- Банков превод.

 1. Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева.
 2. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на ДОСТАВЧИКА цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж” при доставката ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава от куриера фактура/касов бон, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за доставка. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка), посочена във фактурата/касовия бон, което се отбелязва в Талона за приемо–предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на ПОТРЕБИТЕЛЯ), който служи за разписка. С подписването на Талона за приемо–предаване ПОТРЕБИТЕЛЯТ овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДОСТАВЧИКА сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

IX. ПОКУПКИ НА ИЗПЛАЩАНЕ

 1. След осигуряване на техническа обезпеченост всеки ПОТРЕБИТЕЛ на електронния магазин може да закупи стока/и на изплащане.
 2. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който желае да закупи чрез електронния магазин стока/и на изплащане, следва да кандидатства пред банка или финансова институция за отпускане на кредит.
 3. Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ПОТРЕБИТЕЛ, чиято конкретна поръчка е с обща цена (без цената на доставка), равна или по-голяма от 150 (сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната продажна цена на стоките, включени в поръчката.
 4. Кандидатстването се извършва онлайн, посредством кликване върху бутона "Купи на изплащане", след което се следва предвидената процедура.
 5. Конкретните условия за кандидатстване и отпускане на кредит се определят едностранно от съответната банка или финансова институция, съобразно кредитната й политика.
 6. За кредитирането, освен настоящите Общи условия, се прилагат и условията за кредитиране, едностранно определени от съответната банка или финансова институция. За условията на конкретните банки или финансови институции, кредитиращи онлайн покупки на стоки от електронния магазин, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност.
 7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се уведомява по телефона от съответната банка или финансова институция в случай, че се налага промяна на условията по кредитирането, различни от желанията на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ДОСТАВЧИКЪТ не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказа за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, предприемането на действия по принудително изпълнение и др. ДОСТАВЧИКЪТ не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка или финансова институция.
 8. Доставката на закупени на изплащане чрез електронния магазин стока/и се извършва само, след като ДОСТАВЧИКЪТ бъде уведомен от съответната банка или финансова институция, че между последната и ПОТРЕБИТЕЛЯ е уговорено кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е 7 (седем) дни и започва да тече от момента, в който ДОСТАВЧИКЪТ получи уведомлението по предходното изречение.
 9. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето, страна по договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише собственото си и фамилно име в документите, предоставени от банката или финансовата институция, отпускаща кредита, и в Талона за доставка, удостоверяващ приемо-предаването на стоката/ите.
 10. Казаното в настоящите Общи условия в раздела “Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена” се прилага изцяло и в случаите, в които договорът за продажба от разстояние има за предмет покупка на изплащане, с тази разлика, че в последния случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително следва да отправи всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към съответната търговска банка или финансова институция, кредитирала покупката от електронния магазин, предмет на отказа. За целта ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпраща молба до банката или финансовата институция, отпуснала кредита, в която упоменава банковата сметка, по която желае да му бъдат възстановени претендираните суми. С оглед избягване на всякакво съмнение “Синопойнт” ЕООД няма да разглежда и няма да удовлетворява каквито и да е парични претенции, отправени от страна на ПОТРЕБИТЕЛИ в случаите на отказ от договор с предмет покупка на изплащане от електронния магазин.

X. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 1. ДОСТАВЧИКЪТ издава гаранционен документ на своите ПОТРЕБИТЕЛИ за закупена стока, ако тя подлежи на гаранционно обслужване. В документа са описани: име на ДОСТАВЧИКА, дата на покупката, гаранционни условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока.
 2. Цялата информация относно техническите характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя на съответната стока, като ДОСТАВЧИКЪТ не носи, каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки на гаранционните условия.

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда и (след регистрация) да поръчва обявените стоки в електронния магазин www.samsungstore.bg.
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на: приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ или, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, приема последната стока.
 4. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ иска да се откаже от договора за продажба от разстояние, той информира ДОСТАВЧИКА за решението си преди изтичането на срока по т. 51.
 5. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:

- целостта на оригиналната опаковка на стоката не е нарушена, в т.ч. не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери;

- ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил на ДОСТАВЧИКА покупните документи за стоката, а именно: оригиналната фактура или оригиналния касов бон, придружаващи стоката/ите.

 1. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва недвусмислено да заяви решението си да се откаже от договора.
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора за продажба от разстояние, ако е изпратил съобщение на ДОСТАВЧИКА за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по т. 51.
 3. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора за продажба от разстояние се носи от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 4. В случай на упражнено право на отказ от договор за продажба от разстояние ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ДОСТАВЧИКА не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съобщил за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката, в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. До момента на предаването на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ на ДОСТАВЧИКА рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ДОСТАВЧИКА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 6. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да опазва конфиденциалността на предоставените му от ДОСТАВЧИКА потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на ДОСТАВЧИКА за редовна, ако при направата й са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра или от неовластено лице.
 7. В случаите, когато е закупена дефектна стока и ПОТРЕБИТЕЛЯТ е установил това в рамките на 24 часа от получаването на същата, ДОСТАВЧИКЪТ има правото да предложи или да замени дефектната стока, или да възстанови заплатената за нея стойност. Дефектна е всяка стока, която не отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба по смисъла на чл.132 от ЗЗП. В случаите, в които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е закупил стока, несъответстваща на характеристиките, посочени в сайта, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има задължението да предаде стоката в ненарушен търговски вид и опаковка.
 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разглежда, зарежда и съхранява информация от сайта само и единствено за лична нетърговска цел. Материалите на този сайт, включително всички текстове, изображения, знаци, символи са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всяка извършена от ПОТРЕБИТЕЛ промяна на материалите в сайта и/или копирането им, и/или публичното им разпространение с каквато и да било обществена или търговска цел, ще бъде третирана като нарушение на авторското право, правата върху търговски марки или други законови разпоредби. Цитираните в сайта марки и фирмени знаци са собственост на съответните фирми и организации.
 9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да използва сайта, за да изпраща или предава заплашващи, оклеветяващи, нараняващи, неприлични, порнографски или други материали, чието съдържание е незаконно. В тази връзка ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не дължи обезщетения за тези материали и/или нарушаване на авторските права, включително интелектуалната собственост.
 10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в електронния магазин начин.
 11. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ДОСТАВЧИКА, се задължава при ползване на услугите:

- да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

- да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от електронния магазин услуги;

- да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

- да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

- да не извършва злоумишлени действия;

- да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с електронния магазин, хипер-връзки, материали или информация, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.samsungstore.bgв нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката.

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

XII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 1. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предоставяните услуги.
 2. ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.samsungstore.bg.
 3. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ДОСТАВЧИКА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване на услугите, изтриване, модифициране, загубване, недостоверност, неточност или непълнота на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез samsungstore.bg.
 4. ДОСТАВЧИКЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да провери за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
 6. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА .
 7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 8. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ, независимо дали са регистрирани.
 9. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКА, освен в случай на изрично несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, изпратено до ДОСТАВЧИКА.
 10. ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.
 11. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ДОСТАВЧИКА.

XIII. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

 1. При получаването на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
 2. Адрес за жалби: гр. София, район Младост, п.к.1784, бул. „Цариградско шосе“ 115 “з“, TheMall, Самсунг Експириънс Стор.

XIV. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Съхранението, обработката и използването на личните данни се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
 2. С приемането на настоящите Общи условия ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ДОСТАВЧИКА и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит; във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на ДОСТАВЧИКА, участие в игри, промоции и томболи, организирани от ДОСТАВЧИКА, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели. ПОТРЕБИТЕЛЯТ по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ДОСТАВЧИКА, както и целите на обработката и използването. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между ДОСТАВЧИКА и съответната банка или финансова институция, пред която ПОТРЕБИТЕЛЯТ кандидатства за кредит, респективно банката или финансовата институция, която му е отпуснала кредит.
 3. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
 4. ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни.

XV. ИЗМЕНЕНИЯ

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ДОСТАВЧИКА, както и ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.

XVI. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 1. Съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, данните на ДОСТАВЧИКА са:

- Наименование: „Синопойнт“ ЕООД

- Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1415, ул. Околовръстен път 42

- Адрес за упражняване на дейността: гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ 115 “з“, TheMall, Самсунг Експириънс Стор

- Данни за кореспонденция: тел:

- Вписване в публични регистри: ЕИК 202382248

- Регистрация по ЗДДС: BG202382248

- Номер на удостоверение за администратор на лични данни: 386105

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ДОСТАВЧИКА, съобразно българското законодателство.

Допълнително може да се запознаете с Политика за поверителност.